بازدید ابوشریف از آثار باستانی بیرجند

ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران از آثار تاریخی و باستانی شهر بیرجند ، در خراسان جنوبی ، بازدید نمود .
وی در بازدید از قلعه تاریخی بیرجند با تاریخ و بخش های مختلف آن آشنا شد .
ابوشریف سپس به کوهستان بند امیر شاه در اطراف بیرجند رفت و به گشت و گزار در این منطقه پرداخت .