بازدید ناصر ابوشریف از مسجد تاریخ خانه دامغان

30 / 1 / 97
ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران از مسجد تاریخ خانه دامغان بازدید کرد .
گفته شده که این مسجد قدیمی ترین مسجد ایران بوده و قدمتی صدها ساله دارد که در زبان ترکی به آن خدایی خانه گفته می شده است .