زیارت ناصر ابوشریف از مزار شاگرد امام صادق ( ع )

30 / 1 / 97
ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران ، برای زیارت به مزار بکیر بن اعین شهر دامغان رفت .
بن اعین یکی از شاگردان حضرت امام صادق ( ع ) بوده است .