حمایت سفارت صهیونیستی از هوادارانش در انگلستان (بخش دوم و پایانی )

روبن به گروه های طرفدار اسرائیل که در تلاش برای مقابله با جنبش رو به رشد مخالفت با اشغال غیر قانونی سرزمین های فلسطینی است ، نفوذ نمود . یک ماه پس از حضور در جلسات حزب کارگر و «جنبش دوستان اسرائیل در حزب کار »، روبین با شخصی آشنا شد که هدفش در این تحقیق بود ؟ این شخص شاس ماست دیپلمات صهیونیستی بود که خود را در کارت های کسب و کار خود به عنوان مقام سیاسی سفارت صهیونیستی ، معرفی نمود که دارای ارتباط صمیمی با سیاستمداران بریتانیا، فعالان و تحلیلگرانی است که در انگلستان هوادار رژیم اسرائیل هستند .
روبین توانست دوستی قوی با شای ماست ایجاد نماید که وی را به مقامات سفارت به عنوان فعالی مهم در جنبش دوستان جنبش اسرائیل در حزب کار معرفی نمود . در کنفرانس سالانه حزب کارگر او به گروه دیگری از جامعه اسرائیلی به عنوان رئیس کمیته جوانان جنبش دوستان حزب کارگر معرفی شد . ”
ماست سپس به روبن اصرار نمود که برای او بسیار مهم است که از اسرائیل در تمامی سطوح حزب کارگران حمایت شود که او گفت فعلا توسط جرمی کربن رهبر اپوزیسیون «دیوانه» اداره می شود. در یک زمان ، به روبن وظیفه مدیریت جناح جوان گروه “دوستان اسرائیل” در حزب کارگر ارائه شد . .
هنگامی که “اسرائیل” در نبرد اتحادیه دانشجویان با شکست مواجه شد
اوایل ژوئن 2015 اتحادیه دانشجویان برای تعیین موضع نسبت به بی دی اس تشکیل جلسه داد ، در نتیجه این نشست آن بود که 19 عضو برای حمایت از کمپین بی دی اس رای دادند، 12 نفر حاضر به پشتیبانی ، از آن نشدند و سه رای ممتنع بود ، که اکثریت در حمایت از ، بی دی اس رای دادند.
اتحادیه که نماینده 600 دانشگاه و موسسه بریتانیایی و حدود هفت میلیون دانشجو است ، بعد از رای گیری با انتشار بیانیه از حکومت بریتانیا ، جلوگیری از صادرات سلاح به رژیم “اسرائیل” و اجرای اصول کمپین را خواستار شده بود ، همچنین یک بیانیه دیگر برای هر یک از شاخه های آن در دانشگاه های بریتانیا صادر شده که برای هماهنگی در اجرای فعالیت های کمپین و افشای اقدامهای ارتش صهیونیستی در کرانه باختری بود .
سال 2016 ، سفارت صهیونیستی از 50 فعالیت حرفه ای دانشگاهی حمایت مالی و سازمانی داشته است. شای ماست عامل ارتباط بین همه این گروه ها بود
یک سال بعد، اتحادیه رئیس خود را برگزید ، برای اولین بار، یک دختر مسلمان الجزایری الاصل که طرفدار فلسطینی است ، به ریاست رسید ، وی مالیا بوعطیه بود که پس از رقابت شدید با راسل لانگر، رئیس اتحادیه دانشجویان یهودی در بریتانیا، که به شدت توسط سفارت صهیونیستی و مایکل روبن رییس دفتر پارلمانی در جنبش «دوستان اسرائیل» در حزب کارگر حمایت می شد، برنده شد..
پیروزی ملیا عطیه ضربه شدیدی به آرزوهای سفارت صهیونیستی بود، زیرا که به دلیل خصومت با صهیونیسم و اقدامات صهیونیستی در فلسطین شناخته شده است.
رژیم اسراییل کوشید ضد وی از طریق یکی از نمایندگانش بنام ریچارد بروکس کودتا کند که در یکی از ایستگاههای رادیویی بریتانیا علنا با وی مخالفت و سخنانش در انتقاد از “اسرائیل” را دشمنی با سامی یا “ضد یهودی” توصیف نمود.
با افزایش چالش های پیش روی ” رژیم صهیونیستی ” در بریتانیا، به خصوص
حمایت عظیم در دانشگاه های بریتانیا و پیروزی جرمی کربن ، تحت رهبری حزب کارگر، حمایت عظیمی از ” بی دی اس ” انجام شد ، سفارت صهیونیستی در لندن ، به منظور کنترل امور، حرکت های مختلفی را انجام داد که برای جذب بزرگترین بخش ممکن از طرفداران خصوصا دانش آموزان به عنوان راه برای نفوذ به یک نسل جدید از جوانان بریتانیا بود .
اولین این راه ، حمایت فنی بود. گروهی از موسسات و گروه های دانشجویی تحت حمایت سفارت صهیونیستی، مانند اتحادیه دانشجویی یهودی بودند که حمایت مستقیم از مقامات سفارت و همچنین شورای رهبری یهودیان را داشتند که توسط سفارت صهیونیستی در لندن به دانشجویان دانشگاههای انگلستان ، مساعدت می شد، اما در انتخابات، با شکست مواجه شدند که علاوه بر سه جشن دانشجویی سفارت صهیونیستی در لندن ، که فقط حدود 300 دانشجو حضور یافتند .
سال 2016، سفارت صهیونیستی از 50 فعالیت حرفه ای دانشگاهی حمایت مالی و سازمانی داشته است. شای ماسوت ارتباط بین همه این گروه ها و مذاکره کننده با نام ” رژیم صهیونیستی ” بود. این گروه ها برای پشتیبانی از اسرائیل در سطوح مختلف کار می کنند؛ برخی از آنها فعالیت های میدانی و راهپیمایی را برای حمایت از ” رژیم صهیونیستی “، مانند جنبش” دوستان ساسکس اسرائیل “و دیگران، سازماندهی های الکترونیکی را برای انتشار توجیه های ” رژیم صهیونیستی “برای اقدامهای آن در فلسطین انجام می دهند.
رژیم صهیونیستی توانسته است “ضد یهودی” یا دشمنی با سامی را برجسته کند که از طریق چندین مبارزات انتخاباتی در بریتانیا بود .
اما مهم ترین بخشی از آن سفرهای سازماندهی شده توسط سفارت برای سفر به ” رژیم صهیونیستی ” است ، هیات های دانشجویی هر از گاهی فرصتی برای سفر رایگان به ” رژیم صهیونیستی ” می یابند که چند روز را در شهرها و نهادهای مختلف آن می گذرانند ، همچنین رژیم صهیونیستی توانست اقدام به برجسته نمودن ” دشمنی با سامی ” نماید و از طریق چندین کمپین که در انگلستان راه اندازی شده است، آنها را برای خود به عنوان سلاحی قوی باقی گذاشت .
ریچارد بروکس که یک مبارزه شدید را علیه ملیا بوعطیه راه اندازی نمود، گفت که فقط دو هفته قبل از بیانیه او، به رژیم صهیونیستی به عنوان بخشی از سفرهای برنامه ریزی شده توسط سفارت برای دانشجویان سفر کرده بود ، خبرنگار الجزیره توانست اعتراف ثبت شده از بروکس درباره موضوع ساماندهی مخالفت با ملیا بوعطیه را به عنوان مقدمه ای برای عزل وی در اسرع وقت ، اخذ نماید ..
و تلاش برای به دست آوردن حمایت شخصیت های مهم درباره جرمی کربن، مانند کلیف لوئیس و وزیر تجارت در حکومت سایه حزب کار ، که جنبش یهودیان کارگری توانست حمایت و برگزاری در یکی از کنفرانس های آن را به عنوان حامی آن و خصومت با همه ضد یهودیان، کسب نماید. این روزنامه تلگراف انگلستان با انتشار مقاله ای خاطر نشان نمود که چگونه کلف لوئیس از متحد جرمی کوربین به شخصی تبدیل شد که اقدام به تجمع اعضای حزب کار و مقامات آن ، برای ایجاد چالش در برابر کربن به عنوان رهبر حزب ، نمود .